ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


 

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


➡ ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

แนวปฏิบัติการรับทุนวิจัย

แบบนำส่ง

แบบรายงานความก้าวหน้า

➡ แบบฟอร์มการเบิกเงิน

  • บันทึกเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 2 (ร้อยละ 25)     
  • ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2     
  • บันทึกเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 3 (ร้อยละ 15)     
  • ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 3     

รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายงานการเงิน


หัวหน้าโครงการวิจัยยื่นเอกสารสัญญาและสัญญาคู่ฉบับการรับทุน
พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตัวเองและรับฟังการชี้แจงการรับทุน

ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 ในวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 – 12.00 น.