ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับ บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

โครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
“วิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ สานสู่ความสำเร็จของสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน”
ระหว่าง  วันที่ 10-11  พฤษภาคม  2561
ณ  อาคาร 41 คณะครุศาสตร์  และ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

1.  ชื่อโครงการ

          การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

          คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  (ปขมท.)  และเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

3.  ความเป็นมา

          การประชุมวิชาการวิจัยสายสนับสนุนจัดขึ้นครั้งแรก ในปี 2552  การจัดการประชุมเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  รวมตัวกันเป็นเครือข่ายโดยได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  และที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  (ปขมท.)  ในการจัดประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติขึ้น  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดการพัฒนางานประจำด้วยกระบวนการวิจัย  โดยที่ผ่านมามีการดำเนินการจัดประชุมโดยสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น 9  ครั้ง  ดังนี้

 1. ครั้งที่ 1  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3  เมษายน  2552 ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่
 2. ครั้งที่ 2  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31  มีนาคม  และ  1  เมษายน  2553  ณ  โรงแรมตะวันนา  กรุงเทพมหานคร
 3. ครั้งที่ 3  กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31  มีนาคม  และ 1  เมษายน  2554  ณ  โรงแรมตักศิลา  จังหวัดมหาสารคาม
 4. ครั้งที่ 4  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4  พฤษภาคม  2555 ณ  โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์  จังหวัดเชียงใหม่
 5. ครั้งที่ 5  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4  เมษายน  2556 ณ  โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์  กรุงเทพมหานคร
 6. ครั้งที่ 6  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4  เมษายน  2557  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา
 7. ครั้งที่ 7  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3  เมษายน  2558  ณ  ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
 8. ครั้งที่ 8  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31  มีนาคม  และ 1  เมษายน  2559  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง  จังหวัดเชียงใหม่
 9. ครั้งที่ 9  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดระหว่างวันที่ 30 – 31  มีนาคม  และ 1  เมษายน  2560  ณ  อาคารเฉลิมราชกุมารี  60  พรรษา  (อาคารจามจุรี 10)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.  หลักการและเหตุผล

          บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสถาบัน ให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของสถาบัน  บุคลากรสายสนับสนุนที่ประสิทธิภาพ จะช่วยประสานการบริหารงานของผู้บริหาร วิเคราะห์ และนำเสนองาน  ตลอดจนสนับสนุนวิชาการและงานต่าง ๆ  เพื่อให้สถาบันการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ  บุคลากรสายสนับสนุนจึงต้องมีการพัฒนาทักษะการทำงานตลอดจนพัฒนางานของตนอย่างต่อเนื่อง
          การวิจัยเพื่อพัฒนางานเป็นกระบวนการหนึ่งในการแสวงหาความรู้และวิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนางานโดยใช้วิธีวิทยาวิจัยที่เหมาะสมเพื่อนำผลมาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้โดยตรง  ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาหรือพัฒนางานให้แก่บุคคลอื่นในสถาบัน  เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารนำไปใช้ในการปรับปรุงระบบการทำงาน  เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อวางแผนตามวิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถาบัน  นอกจากนั้นกระบวนการพัฒนางานโดยการวิจัยยังใช้เป็นกลไกหนึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันได้อีกด้วย
          เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีการพัฒนางานและพัฒนาตนไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน  ประกอบกับขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างแพร่หลาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงเห็นสมควรจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10  เพื่อเป็นการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการวิจัยหน่วยงานของสถาบันการศึกษา  และหน่วยงานอื่น ๆ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป

5.  วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาให้ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนา
 2. เพื่อสร้างความตระหนักในการพัฒนาตนและพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุน
 3. เพื่อส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย  เพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนในระดับประเทศ
 4. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นสถาบันอุดมศึกษา

6.  วัน เวลา  และสถานที่

          วันที่ 10-11  พฤษภาคม  2561 ณ  อาคาร 41 คณะครุศาสตร์  และ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

7.  ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. ผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา
 2. บุคลากรสายสนับสนุน/สายปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษา
 3. ผู้สนใจทั่วไป

8.  รูปแบบการประชุม

          การบรรยายและเสวนา  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ตัวแทนจากหน่วยงานของชุมชนนักปฏิบัติ  และการนำเสนอผลงานของผู้เข้าประชุมฯ  แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์  (มีรางวัลการนำเสนอผลงาน  เช่น  ประกาศนียบัตร  โล่)

9.  การสมัครเข้าร่วมประชุม

 1. แบบ Online
 2. กำหนดการเปิดรับสมัคร 1 กันยายน 2560
 3. กำหนดการปิดรับสมัคร
 4. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน  ภายในวันที่ 31  มีนาคม  2561
 5. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ไม่นำเสนอผลงาน  ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม  2561

10.  ค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน

 1. คนละ 2,500  บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ชำระภายในวันที่ 31  มีนาคม  2561
 2. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน
 3. โอนค่าลงทะเบียน ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เลขที่บัญชี 644-0-303-300
 4. แจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ https://research.srru.ac.th/nacp2018/index.php/payment
 5. ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้  ณ  จุดรับลงทะเบียน

11.  การเสนอผลงาน

 1. รูปแบบการเสนอผลงาน  แบ่งเป็น 2  กลุ่ม
  1. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. กลุ่มวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
 2. การนำเสนอ
  1. บรรยาย  (Oral Presentation)
  2. นำเสนอเป็นภาษาไทย 15 นาที (บรรยาย 10 นาที ซักถาม 5 นาที)
 3. แบบโปสเตอร์
  1. จัดทำโปสเตอร์ (ขนาดกว้าง 80 ซม x 120 ซม.)
  2. ส่งบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  12.  เว็บไซต์และรายละเอียดการจัดประชุมวิชาการ

            https://research.srru.ac.th/nacp2018

  13.  วิทยากร

  1. บรรยายพิเศษ  เรื่องการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ
  2. เสวนา  หัวข้อ  “การวิจัยพัฒนางาน  เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” โดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สรญา แก้วพิทูลย์ และ ดร. จรงค์ศักดิ์  พุมนวน

  14.  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน

            คณะกรรมการที่แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

  15.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. บุคลากรสายสนับสนุนมีเวทีในการเผยแพร่นำเสนอผลงานวิจัยหน่วยงาน
  2. บุคลากรสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกิดชุมชนนักปฏิบัติ
  3. เกิดเครือข่ายวิจัยหน่วยงานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
  4. มีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาหน่วยงานของบุคลากรสายสนับสนุนในระดับประเทศ