เอกสารที่เกี่ยวข้องทุนบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย

 

 

 


➡ แนวปฏิบัติการรับทุนวิจัย

➡ แบบนำส่ง

➡ แบบรายงานความก้าวหน้า

➡ แบบฟอร์มการเบิกเงิน

  • บันทึกเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 2 (ร้อยละ 25)     
  • ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2     
  • บันทึกเบิกเงินทุนวิจัย งวดที่ 3 (ร้อยละ 15)     
  • ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 3     

➡ รูปแบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

➡ รายงานการเงิน

เอกสารการเบิกจ่าย


➡ รายงานการเงิน

➡ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องการมอบอำนาจหัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

➡  แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

➡ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง    
➡ แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม