ทุนวิจัยงบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563

เผยเเพร่เมื่อ 362 เข้าชม


การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยข้อเสนอการวิจัยต้องอยู่ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จึงขอประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจตามคุณสมบัติของผู้รับทุน เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยให้ดำเนินการดังนี้

 1. สำหรับเป้าหมายที่ 1 และ 2 ผู้อำนวยการแผนบูรณาการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการ และนักวิจัยจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับโครงการวิจัย (ชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัย) จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล (MS Word) จัดส่งทาง E-mail: rdi_snru@snru.ac.th มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 10 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  ภายในวันที่ 17 กันยายน 2561
 2. สำหรับเป้าหมายที่ 3 ผู้อำนวยการแผนบูรณาการและนักวิจัยเตรียมการจัดทำแบบเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ตามแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการของปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล (MS Word) จัดส่งทาง E-mail: rdi_snru@snru.ac.th มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 10 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

เอกสารดาวน์โหลด

 1. แนวทางการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย
 2. แผนผังต้นไม้ ปี 2563
 3. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
 4. ปฏิทินการรับสมัครทุน
 5. แบบฟอร์ม

6. คู่มือการเขียนแผนบูรเป้า 1 และ 2