ทุนวิจัยงบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563


การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยข้อเสนอการวิจัยต้องอยู่ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จึงขอประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดของท่านที่สนใจตามคุณสมบัติของผู้รับทุน เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยให้ดำเนินการดังนี้

 1. สำหรับเป้าหมายที่ 1 และ 2 ผู้อำนวยการแผนบูรณาการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการ และนักวิจัยจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับโครงการวิจัย (ชุดโครงการวิจัยหรือโครงการวิจัย) จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล (MS Word) จัดส่งทาง E-mail: rdi_snru@snru.ac.th มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 10 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  ภายในวันที่ 17 กันยายน 2561
 2. สำหรับเป้าหมายที่ 3 ผู้อำนวยการแผนบูรณาการและนักวิจัยเตรียมการจัดทำแบบเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ตามแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการของปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล (MS Word) จัดส่งทาง E-mail: rdi_snru@snru.ac.th มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 10 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

เอกสารดาวน์โหลด

 1. แนวทางการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัย
 2. แผนผังต้นไม้ ปี 2563
 3. กรอบการวิจัยและนวัตกรรม
 4. ปฏิทินการรับสมัครทุน
 5. แบบฟอร์ม

6. คู่มือการเขียนแผนบูรเป้า 1 และ 2


เอกสารดาวน์โหลด รอบ Full Proposal

 • แผนบูรณาการ เขียนไม่เกิน 15 หน้า
 • โครงการ/ชุดโครงการ ภายใต้แผนบูรณาการ ไม่เกิน 30 หน้า
 • สรุปโครงการย่อย (สำหรับชุดโครงการ) ภายใต้แผนบูรณาการ ไม่เกิน 2 หน้า

1. แบบเสนอแผนบูรณาการ
2. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)
3. แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ (สำหรับชุดโครงการ)
4. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย)
5. คู่มือการเขียน (รอวช. แจ้ง เร็วๆ นี้)

** ขอให้นักวิจัย Update ประวัติส่วนตัวของท่านใน ระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบันด้วย**


Full Screen