อบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนบูรณาการ วช.และทุนแผ่นดิน (Education Social science and Humanities)

เผยเเพร่เมื่อ 15 เข้าชม

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการให้ได้ทุนวช. 63 และทุนแผ่นดิน 64

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดทำงบประมาณการบริหารงบประมาณภาครัฐ

(ร่าง)นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)