ประกาศรับสมัครทุนวิจัยงบเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563

 

ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร ปี 2563


Full Screen

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


➡ ประกาศ Download
Template Proposal 
แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว (Research Project) (แบบ – RDI 01) Download
แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (Research Program) (แบบ – RDI 01-1) Download
แบบเสนอโครงการวิจัยย่อย (Research Project) (แบบ – RDI 01-2) Download
ภาคผนวก
ผนวก 1 แผนยุทธศาสตร์ มรสน. ระยะ 4 ปี
พ.ศ. 2561 -2564
 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
Download
ผนวก 2 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย Download
ผนวก 3 คลัสเตอร์วิจัย Download
ผนวก 4 บริบท 5 พื้นที่ Download
ผนวก 5 การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ มรสน. จากงบประมาณเงินรายได้ Download
➡ แบบหนังสือนำส่ง Download
➡ คู่มือการใช้งานระบบ DRMS Download
➡ VDO การใช้งานระบบ DRMS Click
➡ สมัครใช้งานระบบ DRMS Click
➡ ระบบบริหารงานวิจัย DRMS Click

 

Full Screen

 


เอกสารประกอบการรับทุน

➡ สัญญา >> Download

➡ สัญญาคู่ฉบับ >> Download

➡ ใบสำคัญรับเงิน >> Download


Full Screen

 


เอกสารประกอบการรับทุน

➡ สัญญา >> Download

➡ สัญญาคู่ฉบับ >> Download

➡ ใบสำคัญรับเงิน >> Download