CBR กลุ่มสวัสดิการชุมชน ศึกษาดูงานของแพรกหนามแดง อ.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

CBR กลุ่มสวัสดิการชุมชน ศึกษาดูงานของแพรกหนามแดง อ.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2558
นำโดย อ.อุทุมพร หลอดโค หัวหน้าโครงการ และคณะนักวิจัย ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ มหาวิทยาละยราชภัฏสกลนคร
แและชาวบ้านอำเภอเต่างอย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการดำเนินการวิจัย ต่อไป

11960276_1480339035623890_4709369017653048083_n  11954582_1480339028957224_8886826906172121414_n11952051_1480339032290557_9001067758781013897_n  11952027_1480339018957225_6746598643325092681_n