เวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ดร.วิจิตรา สุจริต รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ “เวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจในแนวคิด และหลักการงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน-ท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง ณ บ้านเหล่าป่าเป้ด ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ และนางสาวปุณิกา หงส์อุดร เจ้าหน้าที่มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานเป็นวิทยากร ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรในพื้นที่ พัฒนาการอำเภอเมืองมุกดาหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษาในบ้านเหล่าป่าเป้ด ตลอดจนผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโสก เข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ หลักการ แนวทางความร่วมมือเพื่อสร้างการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน-ท้องถิ่น โดยโครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วม และชาวบ้านในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไป