ตัวอย่างแบบคำขอความยินยอมอาสาสมัคร

ตัวอย่างแบบคำขอความยินยอมอาสาสมัคร

Download

อาสาสมัคร 18 ปีขึ้นไป

– แบบยินยอมให้ทำการวิจัยจากอาสาสมัครอายุ 18 ปีขึ้นไป

Download

อาสาสมัครต่ำกว่า 18 ปี – แบบยินยอมสำหรับผู้ปกครองเด็กอายุ 7-12 ปี

Download

– แบบยิมยอมสำหรับเด็กอายุ 7-12 ปี

Download

– แบบยินยอมสำหรับผู้ปกครองเด็กอายุ 13-17 ปี

Download

– แบบยินยอมสำหรับเด็กอายุ 13-17 ปี

Download

– แบบยิมยอมสำหรับผู้ปกครองเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี

Download

อาสาสมัครที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้

– แบบยินยอมสำหรับอาสาสมัครที่ไม่สามารถอ่านออก-เขียนได้

Download

ตัวอย่างแบบคำชี้แจงและแบบยินยอมอาสาสมัคร สำหรับโครงการวิจัยทางคลินิก

 

– แบบคำยินยอมและเอกสารชี้แจงสำหรับโครงการวิจัยทดลองทางคลินิก

Download

 

– แบบขอรับการยกเว้นการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร

Download