หัวข้อข่าว

การตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมเสวนาสะท้อนผลการเรียนรู้และการนำไปใช้ประโยชน์ของกระบวนการย้อมสีครามการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด

ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

อบรมข้อเสนอโครงการทุนแผ่นดิน2563

การเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้กระบวนการย้อมสีคราม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการวารสารวิจัย

การเสนวนา เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิจัยและนวัตกรรม : ทิศทางการพัฒนางานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

SRC SNRU2018 : Student Research Conference

โครงการฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่เครือข่าย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร