หัวข้อข่าว

การเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้กระบวนการย้อมสีคราม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาด

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการวารสารวิจัย

การเสนวนา เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิจัยและนวัตกรรม : ทิศทางการพัฒนางานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

SRC SNRU2018 : Student Research Conference

โครงการฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่เครือข่าย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

เวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง

นิทรรศการ “ราชภัฏสกลนคร” กับการยกระดับท้องถิ่น ด้วยการวิจัยและบริการวิชาการ

นำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

นิทรรศการ KM 2560 “CBR พลังปัญญาของแผ่นดิน