หัวข้อข่าว

โครงการฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่เครือข่าย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

เวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง

นิทรรศการ “ราชภัฏสกลนคร” กับการยกระดับท้องถิ่น ด้วยการวิจัยและบริการวิชาการ

นำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

นิทรรศการ KM 2560 “CBR พลังปัญญาของแผ่นดิน

กองบรรณาธิการวารสาร SNRU Journal of Science and Technology และ Journal of Materials Science and Applied Energy มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษากระบวนการจัดการวารสาร

ลงพื้นที่สำรวจ สอบถามความต้องการ ร่วมวางแผน กำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ

ประชุมชี้แจงนักวิจัยในเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2017)