หัวข้อข่าว

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัย DRMS”

ประเมิน คุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2559

มรดกแม่ของแผ่นดิน” ภายใต้แนวคิด : King&Queen of Indigo Natural Dye

องคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับการพัฒนาท้องถิ่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้โดนใจแหล่งทุน” สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอการวิจัยให้โดนใจแหล่งทุน” สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

“ทักษะการขายสินค้าวัฒนธรรม” INDIGO NATURAL DYE ESTATE : การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดคราม แบบครบวงจรสู่ความเป็นศูนย์กลางแห่งอาเซียน

งาน Research for Strategy Management : วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่ : วิจัยไขปัญหา สร้างงาน สร้างอาชีพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้สถิติเพื่อการวิจัย”

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “เพื่อทบทวนข้อเสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินโครงการวิจัยและโครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย