หัวข้อข่าว

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบบริหารจัดการวารสารวิจัย

การเสนวนา เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิจัยและนวัตกรรม : ทิศทางการพัฒนางานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

SRC SNRU2018 : Student Research Conference

โครงการฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่เครือข่าย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

เวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง

นิทรรศการ “ราชภัฏสกลนคร” กับการยกระดับท้องถิ่น ด้วยการวิจัยและบริการวิชาการ

นำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

นิทรรศการ KM 2560 “CBR พลังปัญญาของแผ่นดิน

กองบรรณาธิการวารสาร SNRU Journal of Science and Technology และ Journal of Materials Science and Applied Energy มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษากระบวนการจัดการวารสาร