ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร และทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน


เอกสารประชุมนักวิจัยเพื่อรายงานผลสำเร็จของงานวิจัย


ขั้นตอนกระบวนการรายงานผลสำเร็จของงานวิจัย

แนวปฏิบัติการติดตามเร่งรัดผลสำเร็จของงานวิจัยสำหรับบุคลากร

บันทึกข้อความชี้แจงสถานะโครงการวิจัย

บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์คืนเงินทุนฯ

สัญญาและสัญญาคู่ฉบับ ทุนวิจัยสำหรับบุคลากรที่ได้รับทุนในปีงบประมาณ 2557 – 2559

สัญญาและสัญญาคู่ฉบับ ทุนวิจัยสำหรับบุคลากรที่ได้รับทุนในปีงบประมาณ 2560

ขั้นตอนกระบวนการรายงานผลสำเร็จของงานวิจัยทุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2557- 2560

แนวปฏิบัติการติดตามเร่งรัดผลสำเร็จของงานวิจัยทุนวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2557- 2560

สัญญาและสัญญาคู่ฉบับ ทุนวิจัยในชั้นเรียนปีงบประมาณ 2557- 2560


นักวิจัยนำส่งเอกสารด้วยตนเองที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

***ส่งสัญญาและสัญญาคู่ฉบับ  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ