SNRU : Grammarly


 

ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม Grammarly


แบบ Online
1. เข้าระบบ SNRU Grammarly login ด้วยอีเมล์ @snru เท่านั้น
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. Upload ไฟล์ผลงาน .doc หรือ .docx เท่านั้น
4. ไฟล์ผลงานต้องมีขนาดไม่เกิน 4 mb
5. รับผลการตรวจสอบผ่านทางอีเมล์ที่กรอกข้อมูลไว้

แบบ Onsite (เปิดให้บริการเดือน 15 มิถุนายน 2565)
1. แจ้งความประสงค์และนัดหมายวัน เวลา ที่ Line Official RDI SNRU (ID : @qtp6747f)
2. เข้ารับบริการได้ที่ ห้องงานสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา


ระบบตรวจสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ >> เข้าสู่ระบบ