SciVal

SciVal

เป็นฐานข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลศักยภาพการวิจัย ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับนักวิจัย สามารถดูข้อมูลการเปรียบเทียบศักยภาพการวิจัย รวมถึงข้อมูลความร่วมมือด้านการวิจัย