ทุนแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2565


คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน


 • หัวหน้า ชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวหรือโครงการวิจัยย่อยเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ตำแหน่งวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสามารถเป็นหัวหน้าโครงการได้เพียง 1โครงการ และเป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยได้อีก 1 โครงการเท่านั้น
 • หัวหน้าโครงการหรือหัวหน้าโครงการเดี่ยวหรือโครงการย่อยต้องมีอายุไม่เกิน 57 ปี
  (นับถึงวันส่งข้อเสนอการวิจัย)
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา
 • มีความรู้ความสามารถประสบการณ์วิจัยเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอการวิจัยที่ขอรับทุน
 • เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.


คำชี้แจงการขอรับทุน


 • จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ความสอดคล้องกับ
  1) แผนแม่บทที่ 23 การวิจัยและนวัตกรรม
  2) ตัวชี้วัดเป้าหมาย (KR) ของยุทธศาสตร์หน่วยงาน
  3) แผนด้าน ววน.  โดยสามารถเลือกได้ที่ระบบ NRIIS
 • งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินวิจัย ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัยและค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน

เอกสารดาวน์โหลด


 

©2024 RDI.SNRU.AC.TH. ALL RIGHTS RESERVED.