ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564


ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากผลงานวิจัยเรื่อง “รถเข็นสูบน้ำพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์”


Full Screen

 


รายละเอียดเพิ่มเติม >> Click