ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

       1. ขั้นตอนการเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.1 หนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครข้อเสนอการวิจัย
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน  2554

1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เรื่อง  ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

1.4 แบบเสนอโครงการวิจัย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

2. ขั้นตอนดำเนินงานและเสร็จสิ้นการวิจัย  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1 สัญญาการรับทุนวิจัย
2.2 ขั้นตอนการจัดทำสัญญาการรับทุนวิจัย
2.3 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
2.4 รูปแบบการจัดทำบทคัดย่อส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
2.5 รูปแบบการจัดทำปก CD และตัวอย่าง
2.6 บันทึกข้อความส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และขอเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย งวดที่ 2 (ร้อยละ 30)