ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)  
2. แบบเสนอโครงการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2557  
        3. ขั้นตอนดำเนินงานและเสร็จสิ้นการวิจัย เอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.1 สัญญาการรับทุนวิจัย  – สัญญา             

– สัญญาคู่ฉบับ     

3.2 แบบรายงานความก้าวหน้า
3.3 รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
3.4 รูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ
3.5 รูปแบบการจัดทำปก CD และตัวอย่าง
3.6 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อเรื่องงานวิจัย (กรณีเปลี่ยนชื่อ)
 3.7 รูปแบบในการจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
3.8 รูปแบบนำเสนอแบบบรรยาย
3.9 บันทึกข้อความส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และขอเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย งวดที่ 2