ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
(ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)    

2. ขั้นตอนการส่งข้อเสนอการวิจัยแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง
การรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

3. แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ   งบบำรุงการศึกษา  (บ.กศ.)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4. แบบสำรวจนักศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินนอกงบประมาณ   งบบำรุงการศึกษา  (บ.กศ.)
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 (ส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557) 

 ขั้นตอนการดำเนินงานการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง  ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากเงินนอกงบประมาณ  งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.)
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้) 

2. สัญญาการรับทุนวิจัย 

 หลักฐานที่ใช้ในการทำสัญญา 

1. สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ  จำนวน 1  ฉบับ

2. สำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าโครงการ  จำนวน 3  ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย หลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

1. ใบสำคัญรับเงิน

– ใบสำคัญรับเงินเบิกเงินงวดที่ 1 (ร้อยละ 70)

– ใบสำคัญรับเงินเบิกเงินงวดที่ 2 (ร้อยละ 30)

 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

1. แบบรายงานความก้าวหน้า 
2. รูปแบบการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
3. รูปแบบการจัดทำบทคัดย่อ
4. รูปแบบการจัดทำปก CD และตัวอย่าง
5. ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อเรื่องงานวิจัย (กรณีเปลี่ยนชื่อ)
6. รูปแบบในการจัดทำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
7. บันทึกขอขยายส่งรายงาน
8. บันทึกข้อความส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และขอเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย งวดที่ 2