ประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ครั้งที่ 3/2563

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร