พิธีลงเสาเอกอาคาร RDI-SNRU

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธี ณ บริเวณก่อสร้างอาคาร