วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ปีงบ2564

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา (กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและนวัตกรรม กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) และห้องประชุมพุทธชาด (กลุ่มวิจัยการศึกษา และกลุ่มวิจัยเกษตร) ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร