การแลกเปลี่ยนความก้าวหน้า การขับเคลื่อนโครงการ

ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องดุสิตา โรงแรมภูพานเพลส สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุดด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้า การขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยการสัมมาเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยกิกรรมการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการโดยทีมนักวิจัยในพื้นที่ภาคอีสานทั้ง 7 จังหวัด ประกอบด้วย ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทีมนักวิจัยวิทยาลัยชุมชนยโสธร ทีมนักวิจัยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม World Café ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ การบริหารภาคีความร่วมมือ และ งานวิจัยกับงานพัฒนา การเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาจังหวัด (Governance Collaboration) แนวทางการดำเนินงาน Pilot project และหัวข้อระบบและการวิเคราะห์ข้อมูล