ประชุมคณะกรรมการโครงการสำรวจฯในสถานการณ์โควิด

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยอาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมคณะกรรมการในโครงการ จัดการประชุมการดำเนินโครงการ การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร ซึ่งทั้ง 3 จังหวัดเป็นพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์สำรวจและติดตามการปฏิบัติของประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พัฒนาสื่อสร้างการเรียนรู้ ความตระหนักรู้ และความมั่นใจต่อมาตรการต่าง ๆ สู่การปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในมิติสังคม มิติเศรษฐกิจ มิติสุขอนามัย มิติสิ่งแวดล้อมและมิติด้านสารสนเทศ พร้อมทั้งหาแนวทางการวางมาตรการป้องกันร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ นอกจากนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครยังมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ผ่านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย และสร้างรายได้เสริมช่วยผู้ปกครองหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19