ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 3/2563
ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชถัฏสกลนคร