อบรมใช้เครื่องมือวิจัยโครงการcovid-19

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมอบรมการใช้เครื่องมือการวิจัย ภายใต้โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร แก่อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการ ฯ กล่าวเปิดการอบรมพร้อมชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงรูปแบบการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้อง