การจัดการองค์ความรู้และศักยภาพทุนในชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

งานวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการองค์ความรู้และศักยภาพทุนในชุมชนเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงแรมภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเรียนรู้หลักการ แนวทาง กรอบการใช้เครื่องมือ การถอดองค์ความรู้ แบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ศักยภาพทุนเชิงพื้นที่ และการออกแบบการยกระดับการเก็บข้อมูลให้เป็นชุดความรู้ ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ และการวางแผนพัฒนากรอบการถอดความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและบริการวิชาการเชิงพื้นที่ โดยวิทยากร คุณวราลักษณ์ ไชทัพ นักจัดกระบวนการเรียนรู้และการจัดทำคู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน