การประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ครั้งที่4/2563

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร