ชี้แจงการเก็บแบบสอบถาม มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 – 16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมการเก็บแบบสอบถามเพื่อประเมินศักยภาพ การบริหารจัดการภายใต้รูปแบบมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุม 212 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร