ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2564


Full Screen

 


เอกสาร

ดาวน์โหลด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบฟอร์มเสนอโครงการ
ภาคผนวก
ผนวก 1 แผนยุทธศาสตร์ มรสน. ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
ผนวก 2 สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ
ผนวก 3 สาขาวิชาการตามหลักของ OECD
ผนวก 4 ประเภทการวิจัย
ผนวก 5 คลัสเตอร์วิจัย
ผนวก 6 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยและการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2563
ผนวก 7 แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ผนวก 8 คู่มือประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการ
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการใช้งานระบบ DRMS
VDO การใช้งานระบบ DRMS
สมัครใช้งานระบบ DRMS
ระบบบริหารงานวิจัย DRMS