ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2564

 

ประกาศรับสมัครทุน

ประกาศผลพิจาณา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายงานความก้าวหน้า