บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”

Full Screen

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
คู่มือนักวิจัย PMU A ( ธค 2563).pdf
บพท. ประกาศทุน64 มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมฯ.pdf
แบบฟอร์มโครงการย่อย ok (64).docx
แบบฟอร์มชุดโครงการ ok (64).docx
หลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนทุนวิจัย ภาคเอกชน.PDF