ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ 2564

Full Screen

 


เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย

 • เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปี (12 เดือน) นับจากวันที่ทำสัญญารับทุนวิจัย
 • เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยในวงเงินตามกรอบงบประมาณของโครงการวิจัย
 • งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยและการเบิกจ่ายทุนสนับสนุนการวิจัยพ.ศ. 2563 และเหมาะสมกับโครงการวิจัย (ไม่สนับสนุนครุภัณฑ์)
 • ไม่เป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่เคยได้รับทุนสนับสนุน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภทกรอบการวิจัย

 • การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ไม่เกิน 10,000 บาท

 • การวิจัยสถาบัน (Institutional Research) ไม่เกิน 30,000 บาท

 


คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุนวิจัย

 • หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
 • ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้
 • หัวหน้าโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนประเภทการวิจัยสถาบันต้องผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ และต้องมีผู้ร่วมวิจัย อย่างน้อย 1 คน

วิธีการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

 • Download template (RDI – 03) ส่งผ่านระบบ SNRU –DRMS เท่านั้น (https://rdi.snru.ac.th/snru-drms)
 • ภายในวันที่  8 – 29 มกราคม 2564

หมายเหตุสำหรับผู้ขอทุนประเภทวิจัยสถาบัน

 • ผู้ขอรับทุนประเภทวิจัยสถาบัน สามารถเข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับสมัครทุนประเภทดังกล่าว ในวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น.  ผ่าน Google meet meet.google.com/kjk-ptdz-xmo
  ลงทะเบียนได้ที่ >> Link

 • ผู้ขอรับทุนประเภทวิจัยสถาบัน ต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในวันที่ 21 มกราคม 2564 และให้จัดส่งแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ผ่านทางอีเมล rm-rdi@snru.ac.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 (ดาวน์โหลด  Concept Proposal)
  ลงทะเบียนได้ที่ >> Link


ดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

สอบถามข้อมูล

งานบริหารการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา IP-Phone 263 โทรศัพท์ 0 4297 0154 อีเมล rm-rdi@snru.ac.th