ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สายนที วิถีชีวิต มองหนองหารผ่านเลนส์กล้อง”


Full Screen

 


กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สื่อวิถีชีวิตของชาวสกลนครที่มีความผูกพันกับหนองหารจังหวัดสกลนคร

 • ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

 • ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ

 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อที่สื่อความหมายของภาพ พร้อมชื่อสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือโทรศัพท์ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิเซล ขนาดภาพ 8×12 นิ้ว โดยใช้เทคนิคการแต่งภาพที่สวยงามเหมาะสมและนำส่งเป็นไฟล์ที่ อีเมล Yanwija@snru.ac.th

 • กำหนดส่งภาพเข้าประกวดระหว่างวันที่ 8 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564  (ปิดระบบเวลา 12.00 . ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)

 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดและเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน

 • ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้ผู้ส่งเข้าประกวด 1 ท่าน เพียง 1 รางวัล โดยพิจารณาให้รางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

 • สามารถใช้เทคนิค การตกแต่ง ปรับสี เพื่อให้ภาพมีความสวยงามได้ แต่ทั้งนี้ ภาพจะต้องไม่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงหรือต้นฉบับ ทั้งนี้หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้เป็นดุลยพินิจ  ของคณะกรรมการตัดสิน

 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยมิต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ลิขสิทธิ์ยังคงเป็นของผู้ส่งภาพเข้าประกวด ตามพระราชบัญญัติสิทธิ พ.. 2537 มาตรา 18

 • คณะกรรมการตัดสินและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการประกวดไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

 • คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน โดยยึดแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลและผลการตัดสินถือเป็นที่สุด

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากมีการ     ฝ่าฝืนผู้จัดการประกวดสามารถตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือรับรางวัลได้ รวมถึงสามารถเรียกรางวัลที่ได้รับแล้วกลับคืนได้


รางวัลการประกวด : ผู้เข้าประกวดจะได้รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลละ 2,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลละ 1,500 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลละ 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 4 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย

 • ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 . ที่ https://nonghan.snru.ac.th หรือ Facebook : ศูนย์หนองหารศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การสมัครเข้าร่วมการประกวด

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่ https://nonghan.snru.ac.th หรือ Facebook : ศูนย์หนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และกรอกใบสมัครด้วยลายมือและถ่ายรูปใบสมัครนำส่งพร้อมผลงานได้ที่ อีเมล Yanwija@snru.ac.th หรือนำส่งด้วยตัวเองได้ที่อาคารศูนย์วิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ตึกสีฟ้าตรงข้ามร้านภูหวาน)


การสมัครเข้าร่วมการประกวด

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และกรอกใบสมัครด้วยลายมือและถ่ายรูปใบสมัครนำส่งพร้อมผลงานได้ที่ อีเมล Yanwija@snru.ac.th
 • หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 .

ดาวน์โหลดใบสมัคร