บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

Full Screen

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
PMUC_form_proposal 07012021.docx
คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข.pdf
บพข.ประกาศรับข้อเสนอโครงการ COVID-19.pdf