การประชุมชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทุน บพท.

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกรอบการวิจัยเพื่อเสนอรับทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร