ประชุมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Edpex)

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Edpex) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิตรา พึ่งพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เป็นผู้ให้ความรู้ในการประชุม