ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ KM

วันที่ 12 มกราคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ ในการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10