หลักการออกแบบรายละเอียดตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

วันที่ 18-19 มกราคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมหลักการออกแบบรายละเอียดตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเพื่อตอบเป้าหมายของโครงการและแนวทางในการเก็บข้อมูล ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ