ทุนวิจัยนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครการรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


Full Screen

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง


➡ ประกาศ Download
Template Proposal แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ – RDI 02) Download
➡ คู่มือการใช้งานระบบ DRMS Download
➡ VDO การใช้งานระบบ DRMS Click
➡ สมัครใช้งานระบบ DRMS Click
➡ ระบบบริหารงานวิจัย DRMS Click