ทุนวิจัยนักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ) จากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง  การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากเงินรายได้ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
pdf-icon
ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย image_gallery
2. กรอกข้อมูลการสมัครทุนวิจัยออนไลน์
3. ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัย ทาง e-mail : rdi.snru@gmail.com
4. ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาชั้น 4 อาคาร 10
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเรื่อง  การผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
การวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ)มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จากเงินรายได้ ปีงบประมาณพ.ศ. 2559 (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
pdf-icon
ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
 1. สัญญา image_gallery
2. ใบสำคัญรับเงิน งวด 1  image_gallery
3. ใบสำคัญรับเงินงวด 2  image_gallery
4.  บันทึกข้อความ  image_gallery
5. รูปแบบปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ image_gallery
6. รูปแบบการนำเสนอผลงาน image_gallery
7. Template Poster image_gallery