ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร