ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”


ประเภท รายละเอียด
บุคคลทั่วไป (นักศึกษา บัณฑิตศึกษา และบุคลากรภายใน ตรวจสอบรายชื่อ
คณะกรรมการและคณะกรรมการสมทบ ➡ ตรวจสอบรายชื่อ

หมายเหตุ :

  • สิทธิการเข้าร่วมอบรมและได้รับเกียรติบัตร เฉพาะผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้เท่านั้น
  • หาก ชื่อ-สกุล ผิด ให้ท่านแจ้งแก้ไข ที่ e-mail : ethics@snru.ac.th ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

 


กำหนดการ