ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ SUPPLY CHAIN ในมิติเศรษฐกิจ มิติยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP มิติท่องเที่ยว มิติสุขภาพ กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแบบมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T”


วัตถุประสงค์

  • ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวทางการจัดกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแบบมีส่วนร่วม
  • ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ศักยภาพทุนเชิงพื้นที่ และการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ SUPPLY CHAIN 4 มิติ เพื่อการจัดกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแบบมีส่วนร่วม

เนื้อหา

  • หลักการ แนวทาง กรอบการใช้เครื่องมือในการจัดกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแบบมีส่วนร่วม
  • การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ศักยภาพทุนเชิงพื้นที่ และการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ SUPPLY CHAIN 4 มิติ เพื่อการจัดกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแบบมีส่วนร่วม

กระบวนการ

  • เน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วม
  • ผ่านกระบวนการกลุ่ม การฝึกปฏิบัติจริง
  • การสะท้อนกลับ-สะท้อนผลการฝึกปฏิบัติและผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

กำหนดการ

Full Screen

 


ลงทะเบียน