ประชุมทิศทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการจัดการงานวิจัย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:00-12:00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมทิศทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร