เวทีวิพากษ์ข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเวทีวิพากษ์ข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 19 โครงการ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร