การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร