การสร้างพลังเครือข่ายใจเพื่อการทำงานในชุมชน

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างพลังเครือข่ายใจเพื่อการทำงานในชุมชน (Self Empowerment for Community service) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึก 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วิทยากรโดย ดร.ชวลิต กงเพชร และอาจารย์คณางค์ กงเพชร สถาบันแบ่งปัญญา