โครงการสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการ “การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร”มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้ชีวิต การปรับตัวความวิตกกังวล และการเรียนรู้ของประชาชนในสถานการณ์ก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564 เพื่อให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนและดูแลประชาชน ตามความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนเป็นแนวทางการวางมาตรการป้องกันร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้ง 3จังหวัด ซึ่งผลสำรวจสามารถสรุปได้ดังนี้


เอกสารเผยแพร่งานวิจัย

1. สรุปผลโครงการวิจัย

2.สรุปผลโครงการวิจัยแบบอินโฟกราฟิก

สื่อสร้างการเรียนรู้ “ชุมชนวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด”

วีดีโออินโฟกราฟิก 

สปอตวิทยุกระจายเสียง : ภาษาถิ่น

สปอตวิทยุกระจายเสียง : ภาษากลาง