ขอเรียนเชิญนักวิจัยที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์โครงการวิจัยเพื่อตอบเป้าหมายที่สำคัญโดยใช้เครื่องมือ TSRI Canvas

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC) ขอเรียนเชิญนักวิจัยที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์โครงการวิจัยเพื่อตอบเป้าหมายที่สำคัญโดยใช้เครื่องมือ TSRI Canvas


➡ ในวันที่  29 – 30 กรกฎาคม 2564
➡  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
➡ ZOOM Cloud Meetings

 💡  วิทยากรโดย ผศ.ชล บุญนาค และคณะ


หมายเหตุ

  1. ขอสงวนสิทธิ์ให้กับนักวิจัยที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครก่อนในเบื้องต้น
  2. TSRI Canvas เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ใช้ในการดำเนินงาน

กำหนดการ

Full Screen

 


เอกสารประกอบการบรรยาย

Full Screen

 


VDO อบรมย้อนหลัง