ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565

เนื้อความ :ทุนวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แพลตฟอร์มที่ 2  การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

โปรแกรมที่ 7     แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
1. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการขยะและของเสีย
2. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน Haze Free Thailand และปัญหา PM2.5
3. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน
5. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานอนาคตและพลังงานทางเลือกเพื่อชุมชน
6. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมั่นคง

โปรแกรมที่ 17  แก้ปัญหาวิกฤติเร่งด่วนของประเทศ
แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านภัยแล้งและวิกฤตน้ำ

ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ
ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน –16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.)

การยื่นข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.nrct.go.th/Login.aspx)


——————————————————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลด้านทุนวิจัย            
ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร 0 2579 1370-9 ต่อ 309 – 310
ข้อมูลด้านระบบ NRIIS   
กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612 มือถือ 065 349 9372 และ 065 349 9382

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม.pdf
2. แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม.docx
3. ขอบเขตการสนับสนุนทุนของภารกิจสิ่งแวดล้อมฯ.pdf
4. กรอบวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับย่อ_ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม).pdf
5. คู่มือนักวิจัย (ครั้ง 1 – 290664).pdf